top of page

Vilkår fiolinkurs

 

Oppstart

Selvom det er semesterbetaling kan man begynne når som helst i løpet av semesteret. Det blir da trukket fra på semesterbeløpet de ukene man ikke har hatt undervisning. 

 

 

Semester

Hvert semester består av 5 måneder med undervisning. Det er mulig å dele semesteravgiften i 2 like terminer hvis ønskelig. Faktura blir tilsendt per post.

- Høstsemesteret varer fra 1. september - 31. januar

- Vårsemesteret varer fra 1. februar - ca 20. juni(skoleslutt)

- På helligdager og offentlige høytidsdager, samt i grunnskolens høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie gis det ingen undervisning. Unntak er mulig og kan avtales en uke før.

 

Bindingstid

Avtalen blir bindende når eleven tar imot elevplassen ved å møte til undervisning. Man kan ikke si opp avtalen midt i et semester. 

 

Fravær

Hvis lærer er fraværende vil timen bli erstattet av vikar eller tatt igjen seiner. Dersom eleven er fraværende fra timen vil det ikke bli refundert.

 

Undervisningsmateriell

Elevene sørger selv for å kjøpe noter som skal brukes i undervisningen, og det er viktig at notene blir kjøpt inn så snart læreren gir beskjed. Instrumentet må alltid holdes i spillbar stand.

 

Permisjon

Permisjon innvilges ikke. Ønsker man en pause midt i semester må man likevel betale for hele semesteret. Eneste unntak er ved sykdom. Ved sykefravær over 1 måned kan man velge å avslutte undervisningen midt i semesteret uten noen form for oppsigelsesfrist.  Man må ha kopi av legeattest for at dette skal gjelde.

 

Oppsigelse

Oppsigelse av elevplass må sendes pr post eller e-post senest 1 måned før semesteroppstart. Dersom avtalen ikke sies opp løper den automatisk videre for et nytt semester.

 

 

Tap av elevplass

Ved manglende innbetaling av semesteravgift vil man miste elevplassen.

 

 

 

 

bottom of page